Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΠ - ΟΜΥΛΕ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009

Πρακτικό Συμφωνίας

Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για την επίλυση των θεμάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ ΟΛΠ και Εργαζομένων κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Κατά την έναρξη των συζητήσεων τέθηκαν προς συζήτηση θέματα, τόσο από τη διοίκηση του ΟΛΠ, όσο και από τους εκπροσώπους των Εργαζομένων.
Στα ακόλουθα θέματα τα οποία και οι δύο πλευρές θεωρούν ως κρίσιμα υπήρξε σημαντική πρόοδος, ώστε να είναι σήμερα δυνατή η διατύπωση των εκατέρωθεν θέσεων και των σημείων, στα οποία τα μέρη συμπίπτουν και συμφωνούν ως προς τον τρόπο επίλυσης και αντιμετώπισής τους. Τέλος αναφέρονται τα θέματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, εξειδίκευση και ενέργειες τρίτων μέχρι να επιλυθούν πλήρως, και για τα οποία έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές ενέργειες.

Εν όψει των ανωτέρω, οι δύο πλευρές θεωρούν ότι το πρακτικό αυτό καταγράφει σε τελική μορφή την πραγματική κατάσταση και εκφράζει τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί δε την δεσμευτική βάση για την σύναψη μιας ολοκληρωμένης εργασιακής συμφωνίας και υπογραφής νέων Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας για το προσεχές χρονικό διάστημα.

Τα θέματα επί των οποίων διεξήχθη συζήτηση και επήλθε συμφωνία είναι:

1. Ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Η Διοίκηση του ΟΛΠ, έχει εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο την ίδρυση διά νόμου, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, εις την οποίαν θα υπάγεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών και δημοσίων λιμένων, Η σχετική εισήγηση έγινε αποδεκτή κατ’ αρχήν από την αρμόδια Υπουργό.
Ο ΟΛΠ στο πλαίσιο αυτό θα επεξεργασθεί και θα καταθέσει τις εισηγήσεις του, για την λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΛ τις οποίες θα γνωστοποιήσει στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Ως κατ’ αρχήν βασικοί άξονες της εισήγησης αυτής συμφωνούνται:
α) Η προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, εντός των λιμένων, κατά την παροχή λιμενικών Υπηρεσιών.
β) Ο έλεγχος των παρόχων, για την τήρηση των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία τους, η προστασία των εργαζομένων, από αντίθετες προς το Δημόσιο συμφέρον συμπεριφορές των
εργοδοτών και η εξασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης με αύξηση των θέσεων εργασίας.
γ) Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των διαφόρων ειδικοτήτων λιμενικών υπηρεσιών και η προαγωγή των συνθηκών λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στα επίπεδα των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών λιμένων.

2. Η υπαγωγή του συνόλου του προσωπικού στο λόγο καταγγελίας του άρθρου 12, παρ. 4α, Ν. 2688/1999.
«Η επέκταση της ρύθμισης και το πέραν της 30.3.2009 χρονικό διάστημα (και για όλες τις μελλοντικές προσλήψεις) θα γίνει με διάταξη η οποία θα προστεθεί στο άρθρο 75 § 1β του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. με το ακόλουθο περιεχόμενο,
«Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της εταιρείας (απόλυση) η οποία επιτρέπεται μόνο για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 77§2γ, δ, του Γ.Κ.Π.». Η προσθήκη θα κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση.

3. Ομογενειοποίηση όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
Η ανάκληση των ΚΥΑ, που εκδόθηκαν για ΟΛΠ και ΟΛΘ, κατ’ εξουσιόδοτηση του Ν. 3429/2005 εξαιρεί τις επιχειρήσεις αυτές από την εφαρμογή του άρθρου 13 Ν. 3429/05.
Κατ’ ακολουθίαν και στην Ν.Επ., Σ.Σ.Ε, θα συμβληθούν δια των Συνδικαλιστικών Οργανώσεών τους, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο θα υπάγεται εφεξής σε ενιαία ρύθμιση ως προς τα ρυθμισμένα ζητήματα από τον ΓΚΠ, και τα συμφωνούμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Επ.Σ.Σ.Ε.

4. Κίνητρα για συνταξιοδότηση σε συμφωνία με την επιχείρηση
α) Όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης την 31.12.2009 είτε μέχρι 31.12.2010 θα αποχωρήσουν από την επιχείρηση, οι μεν πρώτοι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν την κανονική άδειά τους και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 28.2.2010, οι δε δεύτεροι, αμέσως μόλις συμπληρώσουν το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας, την οποίαν θα λάβουν το αργότερο την επομένη της συμπλήρωσης του σχετικού δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σαράντα πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία συμπλήρωσής του. Η σχετική δήλωση αποχώρησης θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία για όσους συμπληρώνουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2009, για τους υπόλοιπους δε το αργότερο μέχρι την ημέρα συμπλήρωσης του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησής τους.
β) Όσοι αποχωρήσουν με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα λάβουν ως οικονομικό κίνητρο ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και επιπλέον πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) για κάθε έτος, που μεσολαβεί μεταξύ της αποχώρησής τους και του χρόνου υποχρεωτικής συνταξιοδότησής τους.
γ) Το συνολικό ποσό του οικονομικού κινήτρου της προηγούμενης παραγράφου δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), ανά συνταξιοδοτούμενο.
δ) Το ποσό του οικονομικού κινήτρου καταβάλλεται επιπλέον κάθε άλλου ποσού που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά την συνταξιοδότησή του με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοσθεί αναλόγως για όσους θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα τα έτη 2011 και 2012 και δηλώσουν την επιθυμία τους να αποχωρήσουν από την επιχείρηση.
στ) Το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά τα ανωτέρω παρέχεται σ’ όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της επιχείρησης χωρίς εξαιρέσεις.
ζ) Η υπηρεσία θα εκδώσει άμεσα εγκύκλιο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά οι εργαζόμενοι και να αρχίσει η εφαρμογή της.

5. Εθελουσία έξοδος Ν. 3654/2008. Μετατάξεις
α) Θα παραταθούν με διάταξη νόμου οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εθελουσίας εξόδου και υποχρεωτικής αποχώρησης. Ορίζονται νέες ημερομηνίες οι εξής:
- Υποβολής αιτήσεων μέχρι 28.2.2010.
- Υποχρεωτικής αποχώρησης η 30.6.2010. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την 3.12.09 στην Βουλή.
β) Ο ΟΛΠ, θα προκαλέσει έκδοση εγκυκλίου του ΙΚΑ, ως προς όλα τα ζητήματα εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 3654/2008, ώστε να εφαρμοσθούν χωρίς αβεβαιότητα και χωρίς προβλήματα για τους εργαζομένους, στα οριζόμενα ανωτέρω νέα χρονικά περιθώρια. Ήδη το σχετικό έγγραφο υπεβλήθη στην Διοίκηση του ΙΚΑ από τον ΟΛΠ.
Ο ΟΛΠ θα προσλάβει ειδικό σύμβουλο συνταξιοδοτικών θεμάτων, ο οποίος θα υποστηρίζει τόσο τους αιτούμενους, την συνταξιοδότησή τους, εργαζομένους, όσο και τις υπηρεσίες του ΟΛΠ, για τον νόμιμο τρόπο σύνταξης των σχετικών φακέλων και την ορθή εφαρμογή του Νόμου και των εγκυκλίων του ΙΚΑ.
γ) Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αλλά δεν υπάγονται για νομικούς λόγους στις ισχύουσες για την εθελουσία αποχώρηση διατάξεις με βάση την εγκύκλιο του ΙΚΑ, θα υπαχθούν με νέα διάταξη, η οποία θα προετοιμαστεί εν τω μεταξύ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΙΚΑ, ώστε να μην υπάρξουν νομικά προβλήματα εφαρμογής της, όπως αυτά αναφέρονται στο από 4/12/2009 αρ. πρωτ. 42064 έγγραφο του ΟΛΠ προς το ΙΚΑ.
δ) Όσοι υπαχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση για αποχώρηση την 30.6.2010, και όσοι υπαχθούν σε νεότερη ρύθμιση για να αποχωρήσουν μετά την άνω ημερομηνία θα έχουν ίση μεταχείριση, εκτός της επεκτάσεως του χρονικού ορίου κατά ένα έτος (2016).
ε) Οι ρυθμίσεις περί μετατάξεων θα εφαρμοσθούν κατ’ αρχήν ως έχουν, για όσους επιθυμούν και δικαιούνται.
Σε περαιτέρω διαπραγμάτευση θα εξετασθεί η τροποποίηση της εκδοθείσας ΚΥΑ για τον ορισμό του αριθμού μετατασσομένων, ώστε αφ’ ενός να διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται επεκτεινόμενο και στους σήμερα υπηρετούντες, αφ’ ετέρου να τεθούν ορισμένα κριτήρια υπαγωγής, για να μην αποχωρήσουν απαραίτητοι για την λειτουργία του ΟΛΠ υπάλληλοι.
Στα πλαίσια των συνομιλιών με το ΙΚΑ, θα εξετασθεί το ζήτημα της ασφαλιστικής συνέχειας των μετατασσομένων και θα επιδιωχθεί η εξεύρεση ευνοϊκής υπέρ των εργαζομένων λύσης, στο μέτρο που επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Εξασφάλιση ισοδύναμων όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων του ΟΛΠ, μετά την λειτουργία της Προβλήτας Ι
α) Η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, αντίστοιχους όρους εργασίας και αμοιβής με εκείνους που ίσχυσαν κατά την προηγούμενη διετία 2007 και 2009, χωρίς να επηρεασθούν δυσμενώς οι εργαζόμενοι, από την παραχώρηση της Προβλήτας ΙΙ.
β) Η επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ενδεχόμενο να απαιτήσει χρόνο που θα υπερβεί το πρώτο έτος λειτουργίας της Προβλήτας Ι, (δεύτερο εξάμηνο 2010, πρώτο εξάμηνο 2011). Για τον σκοπό αυτό, με σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Εργαζομένων, ο ΟΛΠ ΑΕ θα καταβάλλει στους εργαζομένους οι οποίοι θα παραμείνουν στο προσωπικό του και δεν δικαιούνται να υπαχθούν σε καμία από τις προβλεπόμενες στο συμφωνητικό αυτό διαδικασίες αποχώρησης και σε κάθε περίπτωση σε όσους εργαζομένους θα υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 έως 31/12/2011 οικονομική ενίσχυση ως εξής:
i. Την 31/12/2010 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό 4.000 €.
ii. Την 31/12/2011 θα καταβληθεί σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο κατά τα ανωτέρω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσό 4.000 €.
Σε περίπτωση κατά την οποία καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από τα ανωτέρω σε μη δικαιούχο το σχετικό ποσό θα αφαιρεθεί από το επίδομα αποχώρησης το οποίο δικαιούται να εισπράξει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης των προηγουμένων παραγράφων θεωρείται έκτακτη παροχή του εργοδότη εφάπαξ συμφωνούμενη εξαιτίας της διαρθρωτικής αλλαγής στη λειτουργία του λιμένος και δεν συνυπολογίζεται στο μισθό, στις υπερωρίες ή άλλες τακτικές παροχές του εργοδότη.
δ) Κατά το έτος 2012 θα εξετασθεί η επιτευχθείσα ανάπτυξη εργασιών τα προηγούμενα χρόνια, οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής του προσωπικού του ΟΛΠ και θα συμφωνηθεί εάν υφίσταται ανάγκη περαιτέρω μισθολογικής υποστήριξης ως και ο τρόπος αυτής. Ως υφιστάμενη ανάγκη μισθολογικής υποστήριξης των εργαζομένων θα αναγνωρισθεί η περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές έκτακτες αμοιβές (υπερωρίες και αργίες) των εργαζομένων κατά το έτος 2011 είναι κατώτερες από το ποσοστό 40% των αντιστοίχων αμοιβών που καταβλήθηκαν στον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο τα έτη 2007 και 2009.

7. Σύμβαση υπεργολαβίας
Η διοίκηση του ΟΛΠ θα διαπραγματευθεί άμεσα με τον ΣΕΠ για τα ακόλουθα ζητήματα προκειμένου:
• Να παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης, ώστε ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων του ΟΛΠ, να απασχοληθεί στην προβλήτα ΙΙ μέχρι ένα μήνα πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της Προβλήτας Ι ενωρίτερα δε να αποχωρήσουν όσοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση των εργασιών προετοιμασίας λειτουργίας για την Προβλήτα Ι.
• Την συνεργασία μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για την απασχόληση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΟΛΠ στην ΣΕΠ, με εργολαβική σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης υπεργολαβίας.
• Την κατάργηση των όρων για αυξημένη παραγωγικότητα.
• Την εκπαίδευση του προσωπικού ΣΕΠ από τον ΟΛΠ σύμφωνα με το άρθ. 31 της σύμβασης παραχώρησης.

Το παρόν πρακτικό, θα τεθεί υπ’ όψιν των αρμοδίων Οργάνων της εταιρείας και των εργαζομένων προς έγκριση και υπογραφή, σε κάθε περίπτωση η σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται, ολοκληρωθείσα, όσον αφορά τα περιλαμβανόμενα θέματα τα οποία θεωρούνται πλήρως καταγεγραμμένα στο παρόν, το οποίο και μονογράφεται από τα μέρη για την πίστωση του περιεχομένου του.
Αθήνα 9/12/2009

Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
της ΟΜΥΛΕ
Ο Αντιπρόεδρος
της ΟΜΥΛΕ
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΜΥΛΕ
Το Μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ
Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Λιμενεργατών
Ο Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Λιμενεργατών

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 17-12-2009 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
Πειραιάς 17-12-2009


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι στις εκλογές της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2009 για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΛΠ είχαμε τα εξής αποτελέσματα :

ΕΓΓ/ΜΕΝΟΙ : 1183, ΨΗΦΗΣΑΝ : 880, ΕΓΚΥΡΑ : 857,
ΑΚΥΡΑ : 8, ΛΕΥΚΑ : 15

Έλαβαν :

Π. Α. Σ. Κ. : 387

Δ. Α. Κ. Ε. : 169

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ : 157

Δ. Ε. : 125

Π. Α. Κ. : 19Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η Παράταξη Π.Α.Σ.Κ. είναι η πλειοψηφούσα παράταξη αυτών των εκλογών και εκλέγει ως τακτικό μέλος τον συνάδελφο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ο οποίος πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης με 265 σταυρούς με αναπληρωματικό μέλος τον ΚΟΥΖΗΛΟ ΣΑΒΒΑ με 150 σταυρούς προτίμησης.

Δεύτερη σε δύναμη παράταξη αναδείχθηκε η Παράταξη ΔΑΚΕ, η οποία εκλέγει ως τακτικό μέλος τον συνάδελφο ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟ, ο οποίος πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης με 102 σταυρούς με αναπληρωματικό μέλος τον ΒΗΧΟ ΣΤΑΜΑΤΗ με 88 σταυρούς προτίμησης.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΟΛΠ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
Πειραιάς 26-11-2009
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Σας γνωρίζουμε ότι στις εκλογές της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2009 για την ανάδειξη του εκπροσώπου των υπαλλήλων στο Δ.Σ./ΟΛΠ είχαμε τα εξής αποτελέσματα :

ΕΓΓ/ΜΕΝΟΙ : 1205, ΨΗΦΙΣΑΝ : 895, ΕΓΚΥΡΑ : 879, ΑΚΥΡΑ : 4 , ΛΕΥΚΑ : 12

Έλαβαν :

Π. Α. Σ. Κ. : 424

Δ. Α. Κ. Ε. : 151

Δ. Ε. : 122

Π. Α. Κ. : 47

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ : 127

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ : 8


Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η Παράταξη Π.Α.Σ.Κ. είναι η πλειοψηφούσα και νικήτρια παράταξη αυτών των εκλογών με ποσοστό 48,23% και εκλέγει ως αντιπρόσωπο τον συνάδελφο ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗ ΣΤΡΑΤΟ, ο οποίος πλειοψήφισε σε σταυρούς προτίμησης με 260 σταυρούς.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΣ/ΟΛΠ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
Πειραιάς 20-11-2009
ΠΡΟΣ :
Όλους τους Υπαλλήλους της ΟΛΠ ΑΕ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. προκειμένου να εκλεγεί ο αντιπρόσωπος των υπαλλήλων στο ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποφάσισε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 26/11/2009.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 23/11/2009 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Λ.Ε.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 10.11.2009


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Τα ΔΣ της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών συναντήθηκαν σήμερα με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ κ. Ανωμερίτη, ο οποίος δεσμεύτηκε προς την ΟΜΥΛΕ να αρχίσουν άμεσα ουσιαστικές διαπραγματεύσεις :

· Μεταξύ ΟΜΥΛΕ & Ένωσης Λιμενεργατών και ΟΛΠ για την πλήρη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο διηνεκές καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων.
· Μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για το θέμα της Σύμβασης Παραχώρησης, όπου η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών θα υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις.
· Μεταξύ Κυβέρνησης και ΣΕΠ για το πλαίσιο των φορολογικών ρυθμίσεων.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις τα ΔΣ της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο, σε συνεδρίασή τους την Τρίτη 10/11/2009

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων από 11/11/2009.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά δεν σταματάει τους αγώνες των εργαζομένων γιατί δεν ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση, όσο σκληρές κι αν είναι οι δικαστικές αποφάσεις.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα των λιμανιών είναι όρθιο μετά από αγώνες 3 χρόνων και με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΕΠΕΙΑ συνεχίζουμε τον αγώνα .
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΥΛΕ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ κ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ. Υ. Λ. Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
Πειραιάς 05.11.2009
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Η σημερινή δήλωση της Υπουργού κας Κατσέλη, αντί να συμβάλει στην εξομάλυνση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Λιμάνι του Πειραιά, συντείνει στη πόλωση και το αδιέξοδο.

Η νομιμοποιητική βάση των εργαζομένων, την οποία επικαλείται η κα Υπουργός, είναι οι ΑΓΩΝΕΣ που διεξάγουν εδώ και τρία χρόνια για την αντιμετώπιση της Σύμβασης Παραχώρησης του Σ. ΕΜΠΟ του ΟΛΠ και των παρεπόμενων χαριστικών διατάξεων που συνθέτουν ένα αποικιοκρατικό καθεστώς.

Η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία ως αντιπολίτευση είχε συμπαρασταθεί στον ΑΓΩΝΑ αυτό, δεσμεύτηκε για διαπραγμάτευση επί του συνόλου της σύμβασης παραχώρησης με γνώμονα το Δημόσιο και Κοινωνικό Συμφέρον και την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η συμφωνία της 17ης Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στην αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων, προϋπόθετε τον διάλογο για την δεσμευτική διαμόρφωση ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης με αιχμή την κατοχύρωση των Εργασιακών Σχέσεων και του Δημόσιου Ελέγχου του Λιμανιού.

Ο διάλογος αυτός δεν έγινε με ευθύνη της κας Υπουργού και φυσικά καμία δέσμευση δεν υπήρξε. Η μια και μοναδική συνάντηση δεν αποτελεί, φυσικά, διάλογο.

Η αναγκαιότητα διαλόγου με ανοικτά λιμάνια προϋποθέτει δεσμευτικό πλαίσιο από την πλευρά της Κυβέρνησης σε πεδίο χωρίς νέα τετελεσμένα.

Αυτό σημαίνει επέκταση του καθεστώτος λειτουργίας του Σ. ΕΜΠΟ, που συμφωνήθηκε στις 17/10/2009, μέχρι τις 15/1/2010, δηλ. όσο χρόνο θα απαιτηθεί για να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος.

Σήμερα απαιτείται Υπευθυνότητα και Συνέπεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ΑΓΩΝΙΟΥΝ για το εργασιακό τους μέλλον, έχουν αποδείξει και την υπευθυνότητα και τη συνέπεια.

Το ίδιο αναμένουμε και από την Κυβέρνηση.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

ΟΜΥΛΕ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 08.11.2009


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών σε συνεδρίασή τους την Κυριακή 08/11/2009
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν
την κήρυξη νέας 48ωρης Απεργίας
για τη Δευτέρα 09/11/2009 και την Τρίτη 10/11/2009.

Μέχρι σήμερα την ώρα της συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών, δυστυχώς, δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο σχετικά με το αίτημά μας για διεξαγωγή διαλόγου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεκαπενθημέρου, κατά το οποίο είχαμε προχωρήσει σε αναστολή των κινητοποιήσεων.

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει το διάλογο και να αποσαφηνίσει τις θέσεις της και το πλαίσιο διαπραγμάτευσης στα θέματα της σύμβασης παραχώρησης και ιδιαίτερα στις Εργασιακές Σχέσεις και τα Εργασιακά Δικαιώματα, καθώς και το Δημόσιο Έλεγχο.

Αύριο Δευτέρα θα εκδικασθεί στο Δικαστήρια Πειραιά η αγωγή που κατατέθηκε από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κατά της απεργίας μας.

Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι οι αγώνες των εργαζόμενων δεν ποινικοποιούνται, ούτε κρίνονται στις δικαστικές αίθουσες.

Καλούμε τους εργαζόμενους του ΟΛΠ αύριο Δευτέρα και ώρα 9.30 το πρωί στα δικαστήρια Πειραιά (Σκουζέ).

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 04.11.2009
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών σε συνεδρίασή τους την Τετάρτη 04/11/2009

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν

την κήρυξη νέας 48ωρης Απεργίας
για τη Πέμπτη 05/11/2009 και την Παρασκευή 06/11/2009 καθώς και
αποχή από την εργασία για το Σάββατο και την Κυριακή
7 και 8/11/2009.

Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση για τα ουσιώδη ζητήματα που επισημάναμε και αφορούν τους αποικιοκρατικούς όρους της Σύμβασης παραχώρησης, τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και του δημόσιου ελέγχου.

Απέναντι στην άρνηση της να υπάρξει διάλογος δεν έχουμε άλλο δρόμο.

Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΝΕΑ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΗΡΥΞΕ Η ΟΜΥΛΕ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 02.11.2009


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης με την Υπουργό Οικονομίας, Ναυτιλίας & Ανταγωνισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν

να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση
για την Τρίτη και Τετάρτη 3 & 4 /11/2009


Η απεργιακή κινητοποίηση αρχίζει από ώρα 00:00 νυχτερινή.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, επειδή κατά τη συνάντηση με την Υπουργό Οικονομίας, Ναυτιλίας & Ανταγωνισμού δεν υπήρξε καμία δέσμευση επί των θεμάτων και των συνεπειών της παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ.

Ιδιαίτερα δεν υπήρξε καμία δέσμευση για τα θέματα του Δημόσιου Ελέγχου και της κατοχύρωσης των εργασιακών σχέσεων.

Την Τετάρτη 4/11/2009 θα συνεδριάσουν εκ νέου τα Δ.Σ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε και της Ένωσης Λιμενεργατών.ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜ.Υ.Λ.Ε ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 27.10.2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ΔΣ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλών Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ. Υ. Λ. Ε) και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ κατέθεσαν χθές, 26/10/2009, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας υπόμνημα με παρατηρήσεις-επισημάνσεις επί του Ν.3755/2009 «Παραχώρηση Προβλήτα ΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΠ και άλλες χαριστικές διατάξεις προς COSCO-ΣΕΠ ΑΕ».

Στο υπόμνημα αυτό :

Διατυπώνεται η θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος ότι η Σύμβαση Παραχώρησης και οι διατάξεις φοροαπαλλαγών συνιστούν ένα πλήρες αποικιοκρατικό καθεστώς, το οποίο θα έχει ολέθριες συνέπειες για την Εθνική Οικονομία, την βιωσιμότητα και την προοπτική της ΟΛΠ ΑΕ και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους και τις εργασιακές τους σχέσεις.

Προς τεκμηρίωση αυτού αναφέρονται ενδεικτικά ρυθμίσεις, οι οποίες καταφανέστατα υποδηλώνουν τον αποικιοκρατικό χαρακτήρα της σύμβασης παραχώρησης.

Αναδεικνύονται οι χαριστικές φορολογικές διατάξεις που δόθηκαν εκ των υστέρων και εκτός της υπογραφείσης σύμβασης και οι οποίες αποτελούν μετά από δική μας καταγγελία αντικείμενο έρευνας της ΕΕ. Ήδη η ΕΕ ζήτησε από το Υπουργείο Ναυτιλίας να σταλούν νέες απαντήσεις.

Αναδεικνύεται η παντελής απουσία του Δημοσίου από μία ζωτικής σημασίας δραστηριότητα για την οικονομική ζωή του τόπου, καθώς και τον καθορισμό της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Προς τούτο κατατέθηκαν στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία για τη μέριμνα που έχει ληφθεί για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού Συμφέροντος και τη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων.

Τα ΔΣ αναμένουν συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό προκειμένου να λάβουν τις θέσεις της επί του υπομνήματος.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Η MSC ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΠ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 22.10.2009ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ανακοινώθηκε από την MSC ότι διακόπτει τη Σύμβαση (59/2002) με την ΟΛΠ ΑΕ λόγω της μεταβίβασης της εκμετάλλευσης του Σ.ΕΜΠΟ (προβλήτας ΙΙ) στη ΣΕΠ (COSCO).

Η MSC με βάση την ανωτέρω σύμβαση διακινούσε τον μεγαλύτερο όγκο εμπορευματοκιβωτίων transit και προφανώς η διακοπή θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το λιμάνι .

Η παραχώρηση ως «προίκα» του φορτίου της MSC στη COSCO και η ανερμάτιστη πολιτική της Κυβέρνησης της Ν. Δ. και της Διοίκησης του ΟΛΠ οδήγησε σ’ αυτά τα αποτελέσματα.

Η αποικιοκρατική σύμβαση παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ στην COSCO φέρνει τα πρώτα δυσμενή αποτελέσματα σε βάρος της Εθνικής Οικονομίας, της διεθνούς θέσης του Λιμανιού και των εργαζομένων.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 17.10.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τα Δ.Σ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, συνεδρίασαν σήμερα 17/10/2009, αμέσως μετά τη συνάντηση με την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας,.


Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπουργό κ Λ. Κατσέλη προς την ΟΜ.Υ.Λ.Ε και την Ένωση Λιμενεργατών, ουσιαστικά αναστέλλει τη λειτουργία της ΣΕΠ ΑΕ (COSCO) στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), αφού η έκδοση των παραστατικών – τιμολογίων θα γίνεται στο όνομα της ΟΛΠ ΑΕ μέχρι την 2/11/2009.


Στο διάστημα αυτό θα υποβληθούν στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας προτάσεις για την ριζική και σε βάθος αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης και τις προκλητικές φοροαπαλλαγές.

Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν με γνώμονα την προάσπιση του Δημόσιου Συμφέροντος και την διασφάλιση των Εργασιακών Σχέσεων των εργαζομένων.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΜ.Υ.Λ.Ε και Ένωση Λιμενεργατών με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο αποφάσισαν την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων από 19/10/2009.


Οι εργαζόμενοι με την δυναμική και αγωνιστική παρουσία τους έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν αποδέχονται τετελεσμένα και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την προάσπιση του Δημόσιου Συμφέροντος και των Εργασιακών Δικαιωμάτων τους.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΑ 3ΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς13.10.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών στις σημερινές τους συνεδριάσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ


την κήρυξη Τριήμερης Απεργίας 14-15-16/10.2009 και αποχή από εργασία Σαββάτου-Κυριακής στις 17-18/10.2009

Καλούμε την Κυβέρνηση να παγώσει την εγκατάσταση της COSCO στο Σ.ΕΜΠΟ

Η αποικιοκρατική και λεόντειος σύμβαση εκποίησης του Σ.ΕΜΠΟ (προβλήτας ΙΙ) πρέπει να σταματήσει και να μην υπάρξουν τετελεσμένα.

Οι εργαζόμενοι αναμένουν να υπάρξει θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης στη συνάντησή της με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΑ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 11.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τα ΔΣ της ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών σε συνεδρίασή τους την Κυριακή 11.10.2009

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

την κήρυξη νέας 48ωρης Απεργίας για τη Δευτέρα 12/10/2009 και Τρίτη 13/10/2009.

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει άμεσες και δραστικές πρωτοβουλίες ώστε να παγώσει η εγκατάσταση της COSCO στο Σ.ΕΜΠΟ (προβλήτας ΙΙ) του ΟΛΠ.

Η σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί, καθώς και οι χαριστικές διατάξεις προς τη COSCO, που έχουν δοθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση και τη διοίκηση του ΟΛΠ, πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και γενικότερα στα Λιμάνια διεκδικούμε να υπάρξει αναστροφή της εκποίησης του κερδοφόρου και με αναπτυξιακές δυνατότητες Σ.ΕΜΠΟ.


Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜAΝIΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 8.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ»

Η Διοίκηση του ΟΛΠ μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρεί με κάθε τρόπο να πραγματοποιήσει το έγκλημα του ξεπουλήματος του Σ.ΕΜΠΟ.

Οι εργαζόμενοι ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ, καταδίκασαν την πολιτική της προηγούμενη κυβέρνησης και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στη νέα κυβέρνηση:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ

Τα Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών όπως είχαν ανακοινώσει συνεδρίασαν σήμερα 8.10.2009 και αφού εκτίμησαν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές της 4.10.2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση στις 9 Οκτωβρίου 2009
Αποχή από εργασία Σαββάτου και Κυριακής στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2009
Νέα συνεδρίαση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009


Καλούμε τη Νέα Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες και να δώσει λύση, ώστε να αναστραφεί η κατάσταση στο Λιμάνι.

Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΟΜΥΛΕ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - ΝΕΑ 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 6.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


« ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ»


Η Διοίκηση του ΟΛΠ μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρεί με κάθε τρόπο να πραγματοποιήσει το έγκλημα του ξεπουλήματος του Σ.ΕΜΠΟ.Οι εργαζόμενοι ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ, καταδίκασαν την πολιτική της προηγούμενη κυβέρνησης και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στη νέα κυβέρνηση:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟ Σ.ΕΜΠΟ

Τα Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ και της Ενωσης Λιμενεργατών όπως είχαν ανακοινώσει συνεδρίασαν σήμερα 6.10.2009 και αφού εκτίμησαν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές της 4.10.2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ


48ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2009.
Νέα συνεδρίαση την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009.


Με συνέπεια συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ μέχρι την τελική ΝΙΚΗ.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

ΟΜΥΛΕ : ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.
Πειραιάς 5.10.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


« ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ»

Ο αγώνας των εργαζομένων στα Λιμάνια ξεκίνησε πριν 3 χρόνια και θα συνεχιστεί μέχρι την ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ.
Η χθεσινή καταδίκη της κυβέρνησης της Ν.Δ. η οποία ιδιαίτερα στον Πειραιά πήρε μορφή χιονοστιβάδας έστειλε το μήνυμα της κοινωνίας προς κάθε κατεύθυνση ότι :
Το ξεπούλημα του Λιμανιού είναι καταστροφικό για την οικονομική ζωή, την τοπική κοινωνία, τους εργαζόμενους και δεν πρέπει να περάσει.
Η πρωτόγνωρη βιασύνη της απερχόμενης κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΟΛΠ να διευθετήσουν με νομικές και θεσμικές ακροβασίες σοβαρά θέματα και να «ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ» το ΣΕΜΠΟ στην COSCO δεν ανεχόμαστε να δημιουργήσει τετελεσμένα.
Οι εργαζόμενοι αισιόδοξοι και αποφασισμένοι δυναμώνουν τη φωνή τους ενάντια στο ξεπούλημα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜ. Υ. Λ. Ε)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΥΛΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
Πειραιάς 02.10.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Κυβέρνηση της ΝΔ και η Διοίκηση του ΟΛΠ, εδώ και δύο χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, παραβιάζοντας κάθε ίχνος νομιμότητας και προεκλογικής δεοντολογίας, προσπαθούν να υλοποιήσουν ως «τελευταία τους πράξη» το ξεπούλημα του Λιμανιού του Πειραιά.
Μπροστά στο αγωνιστικό φρόνημα και στην ενότητα των εργαζομένων χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν την απειλή, το ψέμα και την προβοκάτσια.
Την τελευταία στιγμή επιστράτευσαν την πλέον άθλια σκηνοθεσία για να παρουσιάσουν ως δήθεν ανάλγητο και κομματικοποιημένο το Συνδικαλιστικό Κίνημα στα Λιμάνια.
Τους απαντάμε με μία λέξη : ΝΤΡΟΠΗ.

Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε :
Όλες οι αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας είναι ΕΝΩΤΙΚΕΣ και ΟΜΟΦΩΝΕΣ.
Υγειονομικό και Φαρμακευτικό υλικό παραδόθηκε από τον ΟΛΠ σήμερα 2/10/2009, όπως παραδίδεται πάντα σε κάθε απεργία.
Ευπαθή προϊόντα θα παραδοθούν, όπως έχει ζητηθεί, τη Δευτέρα 4/10/2009.
Σήμερα ζητήθηκε από την COSCO (ΣΕΠ) και όχι από τον ΟΛΠ παράδοση κάποιου υλικού (μάσκες) που χαρακτηρίστηκε ως υγειονομικό υλικό. Το υλικό αυτό είχε εισαχθεί στο Λιμάνι από τις 17/09/2009 και παρέμεινε εδώ μέχρι την 30/9/2009, χωρίς να ζητηθεί η παράδοσή του, αν και γνώριζαν, όπως έγκαιρα είχαμε εξαγγείλει, ότι από 1/10/2009 θα προχωρούσαμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Προφανώς, το όλο σκηνικό στήθηκε για να προλάβει η COSCO να εκδώσει τιμολόγιο ως ΣΕΠ.

Αυτό που ταιριάζει στην σκηνοθεσία του κυρίου Κουμουτσάκου είναι : «ο πνιγμένος από τα
μαλλιά του πιάνεται».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Υ.Λ.Ε.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΟΜΥΛΕ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
Πειραιάς 1.10.2009ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 1η Οκτωβρίου βρίσκει τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά να δίνουν για μία ακόμη φορά τον αγώνα κατά του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας στην Cosco. Με μία μαζική και δυναμική κινητοποίηση, από την παραμονή 30 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση της Cosco στο Σ.ΕΜΠΟ.

Παραμένουμε όλοι εδώ ενωμένοι έχοντας την συμπαράσταση και την παρουσία πολιτικών και κοινωνικών φορέων για να περιφρουρήσουμε τον πολύμηνο αγώνα μας και μην επιτρέποντας σε κανένα να νομιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο την παράνομη εγκατάσταση της Cosco.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΠ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΜΥΛΕ : ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ COSCO
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
Πειραιάς 30.09.2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Τα Δ.Σ της ΟΜ. Υ. Λ. Ε και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΑ στις Προκλητικές, Αυταρχικές και Παράνομες Πράξεις της Διοίκησης του ΟΛΠ, που στοχεύουν να παραδώσουν με το «έτσι θέλω» το Σ. ΕΜΠΟ στην COSCO.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του ΟΛΠ :
Μεταφέρει το προσωπικό του ΟΛΠ παράνομα και εν μέσω προεκλογικής περιόδου στην COSCO.
Μεθόδευσε τη λήψη προσωρινής άδειας Τελωνείου από την COSCO, την τελευταία στιγμή, με ελάχιστες εγγυήσεις.
Κλείνει προκαταβολικά το Λιμάνι για να «τακτοποιήσει» την όπως-όπως παράδοσή του στην COSCO.

Σε όλα αυτά ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ.

Έχουμε εξαγγείλει, 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 1 & 2 /10/2009, ΑΠΟΧΗ από εργασία στις 3 & 4 /10/2009 και 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ στις 5 & 6 /10/2009.

Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να αποτρέψουμε κάθε παράνομη πράξη διευκόλυνσης του ξεπουλήματος.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους εργαζόμενους στον ΑΓΩΝΑ.
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/10/2009, στις 7:00 πμ, όλοι οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούμε στην εξωτερική Πύλη του Σ.ΕΜΠΟ.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΠ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ COSCO

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π. Πειραιάς 23.09.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τα ΔΣ της ΟΜ. Υ. Λ. Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ είχαν απευθύνει επιστολή στη Κυβέρνηση, στους Αρχηγούς των Κομμάτων και στη Διοίκηση του ΟΛΠ ζητώντας να παγώσει η εγκατάσταση (περίοδος συγκατοίκησης 6+2 μηνών) της COSCO (ΣΕΠ) στον προβλήτα ΙΙ, την 1/10/2009.

Η Διοίκηση του ΟΛΠ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Μετά από αυτό τα ΔΣ της ΟΜ. Υ. Λ. Ε. και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ αποφάσισαν, όπως είχαν δηλώσει στην επιστολή προς την Κυβέρνηση, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τη Διοίκηση του ΟΛΠ απεργιακές κινητοποιήσεις στον ΟΛΠ, ως εξής :

48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 1 & 2/10/2009.
Αποχή από εργασία Σαββάτου και Κυριακής στις 3 & 4/10/2009.
48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 5 & 6/10/2009.
Επανεξέταση της κατάστασης την 6/10/2009 για τη συνέχιση του αγώνα.

Απαιτούμε το πάγωμα της εγκατάστασης της COSCO (ΣΕΠ) την 1/10/2009 και μέχρι τη λήψη ψήφου εμπιστοσύνης από την Κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές της 4/10/2009.

Οι λόγοι που επιβάλουν το πάγωμα εγκατάστασης της COSCO είναι οι ακόλουθοι :
Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ, οι οποίοι θα «διατεθούν» στον παραχωρησιούχο COSCO – ΣΕΠ. Η ενέργεια αυτή, κατά τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 2, του άρθρου 28, του Ν.2190/1994, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, είναι παράνομη.
Βρισκόμαστε σε τυπική προεκλογική περίοδο και όλα τα κόμματα της μέχρι τώρα αντιπολίτευσης έχουν καταψηφίσει και διαφωνήσει με την παραχώρηση του Σ.ΕΜΠΟ στη COSCO.
Υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, όπως η προσφυγή στο ΣτΕ για την μη νομιμότητα της παραχώρησης, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την ακυρότητα της από 15/10/2008 απόφασης του ΔΣ/ΟΛΠ, καθώς επίσης, εκκρεμεί καταγγελία στην ΕΕ για την - εκτός Διακήρυξης και Σύμβασης – χορήγηση στη COSCO φορολογικών προνομίων και εγγυήσεων κεφαλαίων με το Ν.2687/53 (νόμος Μαρκεζίνη).

Η επιχειρούμενη σπουδή να επεξεργαστούν μια σειρά από νομικές διαδικασίες, όπως η κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας Τελωνείου στη COSCO κ.ά.


Συνεχίζουμε έναν αγώνα μακράς πνοής εναντίον μιας αποικιοκρατικής σύμβασης με χαριστικές διατάξεις.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ. Υ. Λ. Ε.)
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΜΥΛΕ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ ΣΤΗ COSCO

Η ακύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του ΟΛΠ στη Cosco παραμένει ο σταθερός στόχος των εργαζομένων στο Λιμάνι του Πειραιά, επεσήμανε, για πολλοστή φορά, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.), Γιώργος Γεωργακόπουλος.
Σε Συνέντευξη Τύπου που έδωσε η ΟΜ.Υ.Λ.Ε., τη Πέμπτη 17/9/2009 στα γραφεία της, τονίστηκε ότι ο στόχος αυτός δεν αλλάζει και είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την εγκατάσταση της COSCO τον προσεχή Οκτώβριο. Στηριζόμενοι σε νομικά και ηθικά επιχειρήματα ζητούν πάγωμα της διαδικασίας παραχώρησης, εν όψει των εκλογών, μέχρις ότου ορκιστεί η Νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει.
Παραθέτουμε, ενδεικτικά, ένα μέρος της συνέντευξης :
"Σήμερα επιχειρείται με συνοπτικές διαδικασίες να ξεπεραστούν μια σειρά από ουσιαστικά προβλήματα, όπως τελωνειακές διαδικασίες, θέματα ασφάλειας λιμένος κλπ, ώστε να «ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ» το Σ.ΕΜΠΟ στην COSCO.

Με βάση τον Ν. 3755/09 την 1/10/2009 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο στάδιο υλοποίησης της παραχώρησης. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται συγκατοίκηση ΟΛΠ και COSCO για χρονικό διάστημα 8 μηνών (6+2) με κύριο χαρακτηριστικό την λειτουργική στήριξη της COSCO με προσωπικό που θα διαθέτει ο ΟΛΠ.

Το Δ.Σ/ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ενωση Λιμενεργατών ΟΛΠ εκτιμώντας όλα αυτά θεωρεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να ανασταλεί – να παγώσει η έναρξη συγκατοίκησης ΟΛΠ και COSCO για τους πιο κάτω λόγους:

- Yπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες όπως η προσφυγή στο ΣτΕ η οποία εκδικάζεται την 9.10.2009 και η απάντηση της ΕΕ στην καταγγελία μας για φορολογικά προνόμια της COSCO και τις εγγυήσεις κεφαλαίων.
- Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της μέχρι τώρα αντιπολίτευσης έχουν διαφωνήσει με το σύνολο της παραχώρησης.
- Είναι παράνομη η υπηρεσιακή μεταβολή της παραχώρησης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ στην COSCO εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια θεωρούν ότι:

Είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτό το αυτονόητο, δηλαδή να παγώσει η διαδικασία εκχώρησης την 1/10/2009, μέχρι να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4/10/2009, αλλά και τη διευθέτηση των νομικών εκκρεμοτήτων και κυρίως την απόφαση του ΣτΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια είναι αποφασισμένοι να εμποδίσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις την εγκατάσταση της COSCO, η οποία δεν έχει τη νομική, πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση."

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΠ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ


Κόντρα ΟΛΠ-Νομαρχίας Πειραιά για την COSCO.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Ν. Αναστασόπουλος απάντησε στην επιστολή-παρέμβαση του Νομάρχη Πειραιά κ. Μίχα για το θέμα της σύμβασης με την COSCO και τη θέση που αυτός έλαβε.


Στο κείμενο της επιστολής του προς τον Νομάρχη ο κ. Αναστασόπουλος αναφέρει τα ακόλουθα:


"Όπως σας είναι γνωστό η μεταξύ ΟΛΠ & Cosco Pacific Ltd υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρησης τμήματος της εκμετάλλευσης του ΣΕΜΠΟ κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με τον Ν.3755/09 και συνεπώς αποτελεί νόμο του Κράτους.Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3.1., με τίτλο «Θέση της Σύμβασης σε ισχύ», της εν λόγω Σύμβασης, η τελευταία έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, συγκεκριμένα από τις 6 Αυγούστου 2009, οπότε εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες εκ του ανωτέρω άρθρου προϋποθέσεις. Είναι σαφές ότι έκτοτε η Σύμβαση είναι εν ισχύ και υλοποιείται, γεγονός που συνεπάγεται ότι η μη τήρηση των όρων αυτής από τα συμβαλλόμενα μέρη, επισύρει τις νόμιμες διεκδικήσεις από το προσβαλλόμενο μέρος για καταβολή ρητρών, αποζημιώσεων και λοιπών απαιτήσεων, όπως προβλέπονται τόσο από την ίδια την Σύμβαση, όσο και από τον Αστικό Κώδικα.Επίσης στο άρθρο 3.2. της Σύμβασης με τίτλο «Παράδοση ΣΕΜΠΟ-Έναρξη Παραχώρησης»,ορίζεται ότι κατά το διάστημα από τις 6-8-2009, που η Σύμβαση ετέθη σε ισχύ, μέχρι το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2009 θα έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στο Παράρτημα 7 διαδικασία παράδοσης από τον ΟΛΠ και παραλαβής από την παραχωρησιούχο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων & εξοπλισμού του ΣΕΜΠΟ, που εμπίπτουν στο αντικείμενο παραχώρησης. Παράταση αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι πιθανή εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΛΠ, άλλως, σε περίπτωση καθυστέρησης, επαπειλούνται απαιτήσεις σε βάρος του ΟΛΠ.Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές, ότι η εκ μέρους σας προτεινόμενη ενέργεια, οδηγεί αφενός σε παράβαση Νόμου του Κράτους και αφετέρου σε παραβίαση όρων ισχύουσας σύμβασης με ότι τούτο συνεπάγεται.Ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ δεν είναι δυνατό να ενεργήσω παραβαίνοντας τους νόμους του Κράτους και επί πλέον οφείλω να προστατεύσω την εταιρεία από κάθε διεκδίκηση, ιδιαίτερα όταν είναι δυνατό να επιφέρει σε αυτή ανεπανόρθωτη υλική αλλά και ηθική βλάβη."

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΜΙΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ


Επιστολή – παρέμβαση του Νομάρχη Πειραιά για τον ΣΕΜΠΟ

Λίγες ώρες πριν την συνέντευξη τύπου της ΟΜΥΛΕ σχετικά με το θέμα της COSCO, νέα υποστηρικτική παρέμβαση υπέρ των γνωστών θέσεων των εργαζομένων στο Λιμάνι έκανε ο Νομάρχης Πειραιά Γ. Μίχας.


Ολόκληρη η επιστολή του κ. Μίχα έχει ως εξής :

«Η Νομαρχία Πειραιά ενώνει τη φωνή της με τη φωνή των εργαζομένων στο λιμάνι, υποστηρίζοντας με σθένος το αγωνιστικό αίτημα της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος και της Ένωσης Μονίμων και Δόκιμων Λιμενεργατών για πάγωμα της διαδικασίας εισόδου της Cosco στο κοντέινερ τέρμιναλ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που έχει ορισθεί για την 1η Οκτωβρίου 2009.Σε επιστολή-παρέμβαση προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ, ο Νομάρχης Πειραιά Μίχας τονίζει ότι η εγκατάσταση της COSCO στο ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ τρεις μόλις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές θα είναι μια εξέλιξη προκλητική, την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες όπως η προσφυγή των εργαζομένων στο ΣτΕ που εκδικάζεται στις 9 Οκτωβρίου και η αναμενόμενη απάντηση της Κομισιόν στις καταγγελίες τόσο της Νομαρχίας όσο και των Σωματείων για τις πρωτοφανείς φορολογικές ελαφρύνσεις υπέρ του αναδόχου. «Μέχρι να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εθνικές κάλπες της 4/10/2009 οφείλετε να βάλετε «φρένο» στην οποιαδήποτε μεταβολή των όρων λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ καθώς και στην παράνομη υπηρεσιακή μεταβολή, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, της παραχώρησης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ στην COSCO. Σε διαφορετική περίπτωση να ξέρετε ότι θα μας βρείτε και πάλι μπροστά σας και εμάς, και τους εργαζόμενους στο λιμάνι και ολόκληρη την κοινωνία του Πειραιά. Γιατί για εμάς, στην Νομαρχία Πειραιά, η εκχώρηση του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ σε ξένα συμφέροντα δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι ομολογία αποτυχίας και απόδειξη πλήρους αδυναμίας της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το δημόσιο πλούτο της χώρας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών», υπογραμμίζει ο κ. Μίχας στην επιστολή του εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, η οποία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όχι μόνο δεν είχε την τόλμη να αποδεχτεί ότι το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται είναι λανθασμένο, αλλά χωρίς να υπολογίζει τίποτα και κανέναν, εκχώρησε ό,τι πιο κερδοφόρο, ό,τι πιο σημαντικό διαθέτει η χώρα μας και ο Πειραιάς μας, τον ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ, στην κινέζικη εταιρία COSCO Pacific Limited, και μάλιστα με πρωτοφανή προνόμια υπέρ του αναδόχου ακόμα και σε βάρος του ΟΛΠ. «Ενισχύσατε έτσι την εικόνα μιας κυβέρνησης που στέκεται στο πλευρό των μεγάλων συμφερόντων, αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον. Ο δικός μας όμως γνώμονας είναι το δημόσιο συμφέρον και με βάση αυτό είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλες τις θεσμικές και νομικές δυνατότητές μας, όπως έχουμε πράξει μέχρι σήμερα, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με προσφυγές στα ελληνικά δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» τονίζει ο κ. Μίχας προσθέτοντας ότι «Το λιμάνι του Πειραιά, ως λιμάνι στρατηγικής σημασίας για την εθνική μας οικονομία και θεμελιώδης μοχλός ανάπτυξης για την πειραϊκή οικονομία και κοινωνία, πρέπει να παραμείνει υπό την ουσιαστική διοίκηση του κράτους. Μπροστά μάλιστα στην κρίση που βιώνουμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη να προστατεύσουμε την δημόσια περιουσία μας και να ρυθμίσουμε την αγορά προς όφελος του πολίτη».Σημειώνεται ότι η Νομαρχία Πειραιά θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου συνέντευξη Τύπου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) για το ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ».

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ ΣΤΗ COSCO

Την ουσιαστική και σε βάθος επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τον Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελπίδα Τσουρή, με αφορμή την ανακοίνωση-προειδοποίηση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.) και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ για την έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά η κ. Τσουρή ανέφερε τα εξής:

“Το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή, είχε καταγγείλει τη μονοπωλιακού χαρακτήρα εκχώρηση των ΣΕΜΠΟ, των πιο προσοδοφόρων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ, ακολουθώντας, μάλιστα, προβληματικές και αμφίβολης νομιμότητας διαδικασίες, χωρίς να διασφαλίζεται ο ελεύθερος και δίκαιος ανταγωνισμός, χωρίς να προστατεύεται το εμπόριο, ο καταναλωτής, τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων και το δημόσιο συμφέρον. Είναι γνωστό ότι η σύμβαση του ΟΛΠ, που επικύρωσε στη Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία, βρίθει από λεόντειες, υπέρ του αναδόχου, διατάξεις, με παντελή απουσία του ελεγκτικού και εποπτικού ρόλου του Δημοσίου. Η εκ των υστέρων, μάλιστα, επιβολή, με νομοθετική ρύθμιση, επιπλέον φορολογικών ρυθμίσεων-διευκολύνσεων, για μία ξένων συμφερόντων εταιρεία, εκχωρώντας δικαιώματα που, μέχρι σήμερα, κατείχε μόνο το ελληνικό Δημόσιο, ανέγειρε πρόσθετα σοβαρά θέματα διαφάνειας και νομιμότητας των διαδικασιών του διαγωνισμού. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίωσαν πλήρως τις θέσεις μας, και επιβεβαίωσαν την ανευθυνότητα και την προχειρότητα των χειρισμών της κυβέρνησης. Τώρα, εισπράττει τα επίχειρα της πολιτικής της. Επαναλαμβάνουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα εξαντλήσει όλες τις νομικές, θεσμικές και πολιτικές δυνατότητες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να κατοχυρώσει το δημόσιο συμφέρον και τα εργασιακά δικαιώματα, με ουσιαστική και σε βάθος επαναδιαπραγμάτευση».


ΣΥΝ: Πλήρως υποστηρίζουμε


Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΝ ανέφερε: «Θεωρούμε παράνομο και προκλητικό η εκχώρηση του ΣΕΜΠΟ/ ΟΛΠ να γίνει εν μέσω προεκλογικής περιόδου, όπως είναι απολύτως παράνομη η προεκλογική υπηρεσιακή μεταβολή της παραχώρησης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ στην CosCo. Υποστηρίζουμε πλήρως το αγωνιστικό αίτημα της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος και της Ενωσης Μονίμων και Δόκιμων Λιμενεργατών για άμεσο πάγωμα της εγκατάστασης της Cosco στο ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ, πολύ περισσότερο που υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, όπως η προσφυγή των εργαζομένων στο ΣτΕ και η αναμενόμενη απάντηση της Ε.Ε. στις καταγγελίες των Σωματείων».

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ ΣΤΗΝ COSCO


Επιστολή προς όλα τα Κόμματα έστειλε η ΟΜ.Υ.Λ.Ε., με την οποία τα καλεί να δεσμευτούν, ενόψει των εκλογών της 4/10/2009, να μην παραχωρηθεί ο Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ στη COSCO. Ταυτόχρονα με την ίδια επιστολή ζητά να ανασταλεί κάθε διαδικασία, η οποία ήταν προγγραμματισμένη για την εγκατάσταση της COSCO τον προσεχή Οκτώβριο.

Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή, η οποία έχει ως εξής :


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
Πειραιάς 10.09.2009


ΠΡΟΣ :

Πρωθυπουργό και Πρόεδρο ΝΔ
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή

Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και


Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιο Α. Παπανδρέου

Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ
κ. Αλέκα Παπαρήγα

Πρόεδρο ΣΥΝ
κ. Αλέξη Τσίπρα

Πρόεδρο ΛΑΟΣ
κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη

Υπουργό ΥΕΝ
κ. Α.. Παπαληγούρα

Πρόεδρο ΟΛΠ ΑΕ
κ. Δ. Μπεχράκη

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΛΠ ΑΕ
κ. Ν.Αναστασόπουλο

ΚΟΙΝ:

Nομάρχη Πειραιά
κ. Ιωάννη.Μίχα

Δήμαρχο Πειραιά
κ. Παν. Φασούλα

ΘΕΜΑ: “ Ενημερωτική παρουσίαση του ιστορικού εκχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ/OΛΠ στην COSCO και αίτημα για ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΠΑΓΩΜΑ της εγκατάστασης της COSCO την 1/10/2009 στον ΟΛΠ.

Ιστορικά το Λιμάνι του Πειραιά ήταν ένας βιώσιμος και κερδοφόρος Οργανισμός. Από τη δεκαετία του ’90 είχε ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), όπου και κατασκευάστηκε ο προβλήτας ΙΙ (σήμερα παραχωρείται στη COSCO).

Έτσι, ο ΟΛΠ μετατράπηκε από τοπικής σημασίας λιμάνι σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο διακίνησης Containers με ρεκόρ διακίνησης 1,6 εκ. TEU’s το 2003.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν τα οικονομικά του ΟΛΠ και να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία του, ο οποίος ιστορικά ήταν πάντα κερδοφόρος.

Έτσι, λοιπόν, ένα λιμάνι, το οποίο έχει ικανοποιητική κερδοφορία, δυνατότητες επενδύσεων και αυτοδύναμη ανάπτυξη δοκιμάστηκε από το 2004 στη δίνη της ανερμάτιστης πολιτικής της Κυβέρνησης , η οποία οδήγησε σε περιπέτειες το Λιμάνι του Πειραιά.

Όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί από τον Νοέμβριο του 2006 να εκποιήσει τους πλέον παραγωγικούς και κερδοφόρους τομείς των ΟΛΠ και ΟΛΘ, τους Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ).

Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια όλο αυτό το διάστημα οργάνωσαν ένα μεγάλο ενωτικό αγώνα, ο οποίος βασίστηκε, εκτός των μεγάλων κινητοποιήσεων, στους εξής άξονες :

Την τεκμηρίωση για το ρόλο των Εθνικών Λιμανιών στην οικονομική ζωή της χώρας (εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο), καθώς και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Τη συμβολή των Λιμανιών στην ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών και την αναγκαιότητα αρμονικής σύνδεσης των Λιμανιών με την περιβαλλοντική και χωροταξική ανάπτυξη των πόλεων.
Την αποδόμηση όλων των Κυβερνητικών επιχειρημάτων που προπαγάνδιζαν την αναγκαιότητα των εκποιήσεων.

Συνοπτικά επισημαίνουμε :

· Μιλούσαν για δήθεν επενδύσεις, ενώ επρόκειτο για παραχώρηση έτοιμου Λιμανιού.
· Δημοσιοποιούσαν τη διάλυση του εξειδικευμένου προσωπικού του ΟΛΠ και επικαλούντο, χωρίς κανένα στοιχείο, νέες θέσεις εργασίας καταργώντας εργασιακές σχέσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
· Προπαγάνδιζαν πακτωλό χρημάτων και στη πραγματικότητα παραχωρούν έσοδα, με βάση τα στοιχεία του 2007, 110 εκ. ευρώ, έναντι ετήσιου ενοικίου 18,5 εκ. ευρώ. Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ενοικίου για 35 χρόνια, 490 εκ. ευρώ.

Αναδείξαμε τα μεγάλα νομικά σφάλματα του όλου εγχειρήματος και έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ, το οποίο, μετά από πολλές αναβολές πρόκειται να συζητήσει το θέμα στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Συγκεκριμένα :

Προχώρησαν στη Προκήρυξη της Παραχώρησης χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου. Το άρθρο 35 του Ν.2932/2001, το οποίο επικαλέστηκαν, δεν έδινε εξουσιοδότηση για παραχώρηση σε τρίτους. Προέβλεπε αυστηρά την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΛΠ ΑΕ και επέτρεπε ΜΟΝΟ την παραχώρηση δραστηριοτήτων συμπληρωματικών προς τη λειτουργία του Λιμανιού. Γι’ αυτό και αναγκάστηκαν, μετά την προσφυγή μας στο ΣτΕ, να ψηφίσουν εκ των υστέρων τον Ν. 3654/2008 για να καλύψουν νομικά την κατά παράβαση του Ν. 2932/2001 παραχώρηση.

Υπήρξαν επιπλέον παροχές, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ προς τη COSCO (25/11/2008) και χορηγήθηκαν με το Ν. 3755/2009, έξω από τα οριζόμενα στην αρχική Διακήρυξη, προκλητικές και αποκλειστικές φορολογικές ελαφρύνσεις και εγγυήσεις δανειακών κεφαλαίων με βάση το ν.δ. 2687/53.


Το εγχείρημα για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ναυάγησε, αφού αποχώρησε τελικά η ανάδοχος εταιρία Hutchison, επειδή δεν έγιναν δεκτές οι πρόσθετες απαιτήσεις της, σε αντίθεση δηλ. με αυτό που έγινε στον ΟΛΠ

Ο νόμος της παραχώρησης (Ν 3755/09) καταψηφίστηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αρμόδια επιτροπή της Ε. Ε. μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλ. Λιμανιών Ελλάδας και της ΄Ενωσης Λιμενεργατών εξετάζει τη Σύμβαση παραχώρησης και ιδιαίτερα κατά πόσο οι φορολογικές ελαφρύνσεις της COSCO και οι εγγυήσεις κεφαλαίων της COSCO με τον Ν.2687/53 είναι συμβατές με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Σήμερα επιχειρείται με συνοπτικές διαδικασίες να ξεπεραστούν μια σειρά από ουσιαστικά προβλήματα, όπως τελωνειακές διαδικασίες και θέματα ασφάλειας λιμένος ώστε να «ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ» τον Σ.ΕΜΠΟ στην COSCO.

Με βάσει τον Ν. 3755/09 την 1/10/2009 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο στάδιο υλοποίησης της παραχώρησης. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται συγκατοίκηση ΟΛΠ και COSCO για χρονικό διάστημα 8 μηνών (6+2) με κύριο χαρακτηριστικό την λειτουργική στήριξη της COSCO με προσωπικό που θα διαθέτει ο ΟΛΠ.

Το Δ.Σ/ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ενωση Λιμενεργατών ΟΛΠ εκτιμώντας όλα αυτά θεωρεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να ανασταλεί – να παγώσει η έναρξη συγκατοίκησηςς ΟΛΠ και COSCO για τους πιο κάτω λόγους:

Yπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες όπως η προσφυγή στο ΣτΕ η οποία εκδικάζεται την 9.10.2009 και η απάντηση της ΕΕ στην καταγγελία μας για φορολογικά προνόμια της COSCO και τις εγγυήσεις κεφαλαίων.
Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της μέχρι τώρα αντιπολίτευσης έχουν διαφωνήσει με το σύνολο της παραχώρησης.
Είναι παράνομη η υπηρεσιακή μεταβολή της παραχώρησης 600 περίπου εργαζομένων του ΟΛΠ στην COSCO εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια θεωρούν ότι:
Είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτό το αυτονόητο δηλαδή να παγώσει η διαδικασία εκχώρησης την 1/10/2009, μέχρι να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4/10/2009 αλλά και τη διευθέτηση των νομικών εκκρεμοτήτων και κυρίως την απόφαση του ΣτΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια είναι αποφασισμένοι να εμποδίσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις την εγκατάσταση της COSCO η οποία δεν έχει τη νομική, πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση.
Για το ΔΣ/ΟΜ.Υ.Λ.Ε.


Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Γεωργακόπουλος Στ. Μπαλαμπανίδης Γ. ΣπανόπουλοςΓια το ΔΣ/ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Νουχουτίδης Στ. Κουλούρας Ν. Γεωργίου

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 31.08.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ : “Αποστολή στοιχείων στην ΕΕ για τη Σύμβαση Παραχώρησης
του Σ.ΕΜΠΟ από τον ΟΛΠ στη COSCO”.

Η ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) απαντητικό υπόμνημα σχετικά με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ στη COSCO.

Το υπόμνημα εστάλη μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΕ σε προηγούμενη επιστολή μας και επισημαίνεται ιδιαίτερα η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων και εγγυήσεων των δανειακών κεφαλαίων της COSCO με βάση το ν.δ. 2687/53.

Σημειώνεται ότι το υπόμνημα κατατίθεται ως επώνυμη καταγγελία των συνδικαλιστικών μας οργάνων και περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει τη θέση μας ότι οι διατάξεις του Νόμου Παραχώρησης προσκρούουν στις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜ. Υ. Λ. Ε
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ ΣΤΗ COSCO


Το θέμα της παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ στη COSCO έρχεται για άλλη μια φορά στην Ευρωβουλή με ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Νίκος Χουντής.

Πλήρης η ερώτηση έχει ως εξής:

"Η Επιτροπή απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση (Ρ-1582) σχετικά με τις αθέμιτες φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης της προβλήτας ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιμένα Πειραιά στην κινεζική εταιρεία Cosco, ανέφερε ότι: «Η εν λόγω σύμβαση παραχώρησης έχει μόλις διαβιβαστεί στην Επιτροπή και πρέπει τώρα να εξεταστεί από τις υπηρεσίες της. Η ύπαρξη μέτρων προς όφελος της Cosco θα ελεγχθεί στο πλαίσιο αυτό και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα σχετικά μέτρα θα αναλυθούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων».

Ερωτάται η Επιτροπή: Θεωρεί ότι οι φοροελαφρύνσεις που παραχωρούνται στην εταιρεία που θα διαχειρίζεται την προβλήτα ΙΙ του λιμένα, έρχονται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τέτοια προνόμια δεν έχουν άλλα ελληνικά λιμάνια; Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, εφόσον διαπιστώσει ότι τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού;"

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ € 60.000
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,

Ως γνωστόν η κυβέρνηση με το άρθρο 18 του ν.3758/09 επέβαλε πρόσθετη φορολόγηση για εισοδήματα άνω των € 60.000 του έτους 2007.

Επειδή η φορολόγηση αυτή έχει χαρακτηρισθεί από νομικούς και από το Δικηγορικό Σύλλογο ως αντισυνταγματική, μπορεί παράλληλα με την καταβολή της έκτακτης εισφοράς να καταβληθεί και «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ για την ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ».

Σχετικά έντυπα υπάρχουν στα γραφεία των Σωματείων των Τεχνικών και Χειριστών και της ΕΜΥ, όπου μπορούν οι συνάδελφοι να τα προμηθευτούν.Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΠ ΠΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ


<Αξιότιμη κα Τσουρή, Ο ΟΛΠ ΑΕ υπέβαλε αιτήματα χρηματοδότησης το 2007, συνολικού ύψους €58εκ. στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ προς την Διαχειριστική Αρχή ΟΑΛΑΑ (Οδικοί Άξονες-Λιμάνια-Αστική Ανάπτυξη) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ σε ποσοστό 80% και τα εν λόγω αιτήματα χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκαν στην Ευρ. Επιτροπή αφορούν στην: 1. Κατασκευή Πεζογέφυρας και μικρών ντόκων εξυπηρέτησης ακτοπλοϊκών πλοίων στο Κεντρικό επιβατικό λιμάνι. 2. Κατασκευή υποδομής του Προβλήτα Ι. 3. Προμήθεια λιμενικού εξοπλισμού. Κατόπιν της επίσημης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό IP/09/1132/13-7-2009 η ΕΕ ενέκρινε τη χρηματοδότηση της πεζογέφυρας και των ντόκων στο Κεντρικό λιμάνι. Σε ότι αφορά την πεζογέφυρα, η ΕΕ θεωρεί ότι δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, καθώς είναι υποδομή προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες χωρίς οικονομικό όφελος για τον ΟΛΠ και συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβατών. Η χρηματοδότηση των ντόκων της ακτοπλοΐας, σύμφωνα με την ΕΕ, αποτελεί μεν κρατική ενίσχυση η οποία όμως είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή αγορά καθώς συνάδει με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές συμβάλλοντας στη σύνδεση της νησιωτικής περιφέρειας με την ηπειρωτική χώρα και την ενίσχυση της σύνδεσης πλοίου και σταθερού μέσου τροχιάς. Η ΕΕ ξεκινάει επίσημη έρευνα για τις υπόλοιπες δύο υποθέσεις χρηματοδότησης, για τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν κρατικές ενισχύσεις και πιθανώς να έχουν επιπτώσεις στον κοινοτικό ανταγωνισμό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι αιτήσεις δεν είναι συμβατές, ή ότι απορρίφθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του ΟΛΠ θα υποβάλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να στοιχειοθετηθεί η συμβατότητα της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον Προβλήτα Ι αφορά την κατασκευή της υποδομής και δεν περιλαμβάνει τον υπό παραγγελία εξοπλισμό του νέου τερματικού που όπως γνωρίζετε παραμένει υπό τη διαχείριση του ΟΛΠ. Άλλωστε, ο ΟΛΠ έχει ήδη χρηματοδοτήσει ή χρηματοδοτεί με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια το ανωτέρω έργο (πρόσφατα άλλωστε υπεγράφη χρηματοδοτική συμφωνία με την ΕΤΕπ. για τον Προβλήτα Ι) και δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα κονδύλι κρατικής ή κοινοτικής ενίσχυσης. Συνεπώς στην περίπτωση θετικής εξέλιξης του αιτήματος, ο ΟΛΠ θα είναι άμεσα ωφελημένος και βεβαίως και το Κράτος στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα το σύνολο της υποδομής αυτής και την οποία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ- Δημοσίου, θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει καθ’ ολοκληρία ως έργο εθνικού ενδιαφέροντος. Σε ότι αφορά την αιτηθείσα χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό, αυτή αφορά σε πλήθος μηχανημάτων προς χρήση τόσο στον υπό παραχώρηση στη Cosco (η αναφερόμενη στην ανακοίνωση ως «ιδιωτική επιχείρηση») προβλήτα ΙΙ, όσο και στον Προβλήτα Ι που παραμένει στον ΟΛΠ. Ο εν λόγω όμως εξοπλισμός αποκτήθηκε στο παρελθόν από τον ΟΛΠ και πάντως πριν το 2008 που ξεκίνησε η διαδικασία της παραχώρησης του Προβλήτα ΙΙ. Επομένως οποιαδήποτε θετική απόφαση από την Ευρ. Επιτροπή μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει για τον Οργανισμό και ουδέν όφελος για τη Cosco. Άλλωστε, οποιοδήποτε ποσό εγκριθεί θα εισπραχθεί αποκλειστικά από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η απόφαση χρηματοδότησης για το Κεντρικό επιβατικό λιμάνι, που για πρώτη φορά επιτυγχάνεται από την εισαγωγή του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημιουργεί θετικό προηγούμενο για την υπαγωγή της εταιρείας σε ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στα πλαίσια και των σχεδιασμών του ΟΛΠ για την επέκταση του επιβατικού λιμανιού η οποία θα είναι απαραίτητη στην επόμενη δεκαετία, δεδομένων των ρυθμών αύξησης του επιβατικού έργου στην ακτοπλοΐα και την Κρουαζιέρα. Είναι φανερό, ότι η χρηματοδότηση που ο ΟΛΠ πέτυχε αποτελεί απολύτως θετική εξέλιξη για τον Οργανισμό και ανοίγει προοπτικές και για τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας ώστε και εκείνα να αναζητήσουν με αξιώσεις ανάλογες ενισχύσεις. Για το λόγο αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα σας βρούμε αρωγό στην προσπάθεια του Οργανισμού για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος και στις εκκρεμούσες αιτήσεις χρηματοδότησης. Με εκτίμηση, Ο Διευθύνων Σύμβουλος >

ΜΠΛΟΚΟ Ε.Ε ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της προς τον ΟΛΠ, εκφράζει τις αμφιβολίες της για την χρηματοδότηση ορισμένων έργων του ΟΛΠ. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να αξιολογήσει το θέμα σε βάθος πριν προχωρήσει στην εν λόγω χρηματοδότηση.


Η πλήρης ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής :


"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Reference: IP/09/1132 Date: 13/07/2009


HTML:
EN FR DE EL
PDF:
EN FR DE EL
DOC:
EN FR DE EL
IP/ 09/ 1132
Βρυξέλλες , 13 Ιούλιος 2009

"Η Επιτροπή εγκρίνει εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά διαφόρων τύπων εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ίδιου λιμανιού.
Σύμφωνα με το σχέδιο των ελληνικών αρχών, η κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά θα κοστίσει 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η γέφυρα πεζών αποβλέπει στο να εξασφαλίσει καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση προς και από το σταθμό επιβατών του λιμανιού και από το σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών Πειραιά. Οι μόλοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση πρόσθετων θέσεων πρόσδεσης για τα πλοία που εξυπηρετούν τα ελληνικά νησιά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή της γέφυρας δεν εμπλέκει κρατικές ενισχύσει ς, δεδομένου ότι αποτελεί γενικού χαρακτήρα υποδομή, ανοικτή σε όλους τους χρήστες, η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κατασκευής των μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το εν λόγω μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι αφορά δημόσια επένδυση σε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, πλην όμως συμβατής με την κοινή αγορά. Πράγματι, η επένδυση στις εν λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές: Αποβλέπει στη σύνδεση περιφερειακών περιοχών – των ελληνικών νησιών – με την ηπειρωτική χώρα και στην εξασφάλιση διατροπικής σύνδεσης με το σιδηροδρομικό σύστημα του αστικού συγκροτήματος Πειραιώς-Αθνών.
Επίσης, η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μόλου στην αποβάθρα Ι του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στην αγορά εξοπλισμών συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των εν λόγω υποδομών και του εξοπλισμού τίθεται στη διάθεση του ΟΛΠ. Το υπόλοιπο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης βάσει συμφωνίας παραχώρησης, από ιδιωτική επιχείρηση που επελέγη βάσει πανευρωπαϊκής ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, δεδομένου ότι απαλλάσσει τις λιμενικές αρχές από επενδυτικό κόστος σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες υποδομές, κόστος το οποίο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα υφίσταντο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εις βάθος αξιολόγησης του θέματος."